INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU


      Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Łaskawej w Toruniu, informuje że w ramach projektu pn. „Utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na terenie jednostki urbanistycznej Czerniewice, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych” przy Parafii prowadzony jest Klub Samopomocy ARKA ....
czytaj całość »