Mały katechizm

   

 

   
   

Skład Apostolski
Modlitwa Pańska
Pozdrowienie Anielskie
Modlitwa do Anioła Stróża
Dziesięć Przykazań Bożych
Dwa przykazania miłości
Główne prawdy wiary
Siedem sakramentów świętych
Cztery cnoty główne
Ostateczne rzeczy człowieka
Siedem grzechów głównych
Najprzedniejsze dobre uczynki
Uczynki miłosierne co do duszy
Uczynki miłosierne co do ciała
Pięć przykazań kościelnych
Siedem darów ducha świętego
Dwanaście owoców ducha świętego
Osiem błogosławieństw
Grzechy wołające o pomstę do nieba
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
Grzechy cudze
Akt wiary
Akt nadziei
Akt miłości
Akt żalu
 
   
   

  Skład Apostolski

   
   


Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Modlitwa Pańska

   
   


Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Pozdrowienie Anielskie

   
   


Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Pan z tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi,
teraz, i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

 

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Modlitwa do Anioła Stróża

   
   


Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego
i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen

 

   
   

Wróć do spisu

   
   

  Dziesięć Przykazań Bożych

   
   


Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

   
   

Wróć do spisu

   
   

  Dwa przykazania miłości

   
   


1. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją
    duszą i całym swoim  umysłem.
2. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

   
   

Wróć do spisu

   
   

  Główne prawdy wiary

   
   


1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Siedem sakramentów świętych

   
   


1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta i pojednanie.
5. Namaszczenie chorych.
6. Sakrament święceń.
7. Małżeństwo.

 

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Cztery cnoty główne

   
   


1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Ostateczne rzeczy człowieka

   
   


1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Siedem grzechów głównych

   
   


1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Najprzedniejsze dobre uczynki

   
   


1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Uczynki miłosierne co do duszy

   
   


1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Uczynki miłosierne co do ciała

   
   


1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Pięć przykazań kościelnych

   
   


1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac
    niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie
    Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Siedem darów Ducha Świętego

   
   


1. Mądrość.
2. Rozum.
3. Rada.
4. Męstwo.
5. Umiejętność.
6. Pobożność.
7. Bojaźń Boża.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Dwanaście owoców Ducha Świętego

   
   


1.  Miłość.
2.  Radość.
3.  Pokój.
4.  Cierpliwość.
5.  Uprzejmość.
6.  Dobroć.
7.  Wspaniałomyślność.
8.  Łaskawość,
9.  Wierność.
10. Skromność.
11. Wstrzemięźliwość.
12. Czystość.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Osiem błogołsawieństw

   
   


1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
    należy królestwo niebieskie.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Grzechy wołające o pomstę do nieba

   
   


1. Rozmyślne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

   
   


1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Grzechy cudze

   
   


1. Namawiać kogoś do grzechu.
2. Nakazywać grzech.
3. Zezwalać na grzech.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
7. Nie karać za grzech.
8. Pomagać do grzechu.
9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Akt wiary

   
   


Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Akt nadziei

   
   


Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Akt miłości

   
   


Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Akt żalu

   
   


Ach, żałuje za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

   
   

Wróć do spisu