Sakrament Chrztu

Jeśli chcesz, by Twoje dziecko zostało ochrzczone:


  1. Przy zgłoszeniu dziecka do chrztu powinni być obecni ojciec i matka; jeśli istnieje uzasadniona przyczyna, wystarczy obecność jednego z rodziców.

 

2. Należy ustalić z proboszczem termin chrztu. Warto wiedzieć , że chrzty z zasady odbywają się w niedziele. W naszej parafii podczas Mszy o godz. 12.00 (w każdą niedzielę, która odpowiada proszącym o chrzest). W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych można ustalić z proboszczem inny termin (np. po Mszy św. w niedzielę lub w inny dzień tygodnia o wybranej porze). Jakikolwiek termin jednak wchodziłby w grę, należy to ustalić z proboszczem, najlepiej osobiście.                       3. Zgłaszając się do kancelarii parafialnej należy koniecznie przynieść akt urodzenia dziecka.
             
 
  4. Przyjmujący chrzest powinien mieć rodzica chrzestnego (lub rodziców chrzestnych). Rodzicem chrzestnym może być jedna osoba lub dwoje (wówczas koniecznie muszą to być osoby różnych płci, które noszą przywilej tytułu matki i ojca chrzestnych). Należy roztropnie wybrać chrzestnych (zob. wymagania od kandydata na chrzestnego/chrzestną poniżej), upewnić się, że mogą oni taką funkcję pełnić i zapytać ich o zgodę. Chrzestnych należy wybierać wśród bliższej rodziny i sąsiadów. Należy przeciwstawiać się zdarzającym się zwyczajom zapraszania na rodziców chrzestnych ludzi przygodnych, dobrze sytuowanych, którzy jak można przypuszczać nie będą się interesowali wychowaniem religijnym chrześniaka - Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom wyd. 1975 r.
             
 

5. W kancelarii parafialnej należy podać dane rodziców dziecka i kandydatów na chrzestnych: imiona i nazwiska (z dowodów osobistych – koniecznie trzeba sprawdzić czy posiadamy pełne dane), wiek (liczbę lat), wyznanie oraz miejsce zamieszkania. Ponadto rodzice podają (jeśli mieli) datę i miejsce zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.
             

  6. Od kandydatów na chrzestnych należy dostarczyć (najpóźniej do dnia chrztu) zgodę ich proboszczów, czyli proboszczów ich miejsca zamieszkania na pełnienie tej zaszczytnej i wymagającej funkcji   
             
 
  7. W kancelarii parafialnej rodzice otrzymają kartki do spowiedzi dla osób, które mogą przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania (co najmniej dla chrzestnych). Kartkę należy oddać spowiednikowi przystępując do spowiedzi (przed jej rozpoczęciem) i odebrać podpisaną przez niego po spowiedzi, a następnie oddać przed chrztem Proboszczowi.   
             
 

Wymagania od kandydata na chrzestnego/chrzestną:Jeśli masz być chrzestnym/chrzestną dziecka::


  1. Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego/chrzestną lub chrzestnych. Jego zadaniem jest – w przypadku chrztu osoby dorosłej – towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego, a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie.

 
  2. Osobą chrzestną może być ten, kto:
a)    został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców /opiekunów/;
b)    jest katolikiem;
c)    ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;
d)    jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył 16 lat
     (w Polsce: 15 lat – Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu
      świętego dzieciom wyd. 1975 r.);
e)    przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
f)    prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić;
g)   prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego, tzn. jest wolny od jakiejkolwiek
   kary kanonicznej (nie wolno np. dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób
   żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży nie uczęszczającej
   na katechizację (żądać odpowiednich zaświadczeń) – Instrukcja duszpasterska Episkopatu
   o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom wyd. 1975 r.);
h)    nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest/ (por. KPK kan. 874, § 1).


 
  3. W związku z tym kandydat na chrzestnego/chrzestną powinien stawić się u swojego proboszcza, czyli proboszcza miejsca zamieszkania ze świadectwem bierzmowania (jeśli bierzmowanie miało miejsce w innej parafii niż obecne miejsce zamieszkania) i poprosić o zgodę na bycie ojcem/matką chrzestną. Osoby, które obowiązuje uczęszczanie na katechizację szkolną muszą wykazać się wywiązywaniem się z tego obowiązku (zaświadczenie od aktualnego katechety o nieprzerwanym uczęszczaniu na lekcje religii w szkole). Proboszcz przeprowadza rozmowę weryfikującą kwalifikacje i – jeśli nie ma przeszkód kanonicznych – wystawia zgodę na pełnienie funkcji chrzestnego/chrzestnej. Zgodę tę oddaje się w parafii, gdzie ma się odbyć chrzest.

 
  4. Ponadto kandydat na chrzestnego/chrzestną otrzymuje od rodziców dziecka  kartkę do spowiedzi św., którą otrzymali od proboszcza parafii, w której dziecko ma być ochrzczone. Kartkę należy oddać spowiednikowi przystępując do spowiedzi (przed rozpoczęciem spowiedzi) i odebrać podpisaną przez niego po spowiedzi, a następnie oddać przed chrztem Proboszczowi wraz ze zgodą na pełnienie funkcji chrzestnego/chrzestnej.